naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
školní rok
historie školy
učitelé
kontakty
dokumenty
inspekční zpráva ČŠI
školská rada
sportovní třídy
výuka cizích jazyků
školní družina + klub
školní jídelna
rozvrhy
akce, aktivity
ročníkové práce
galerie na chodbě
registr oznámení
akce + fotogalerie
projekty 110 let Břevnova
napsali o nás
napište nám
autor stránek

virtuální prohlídka

spolupracujeme


spolupracujeme
 

závěrečné ročníkové práce žáků 9. tříd


 

ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

 • Jedna z forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky

 • Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. ročníku a slouží též jako hodnocení za III. období

 

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT:

 • Pracovat dlouhodobě v týmu nebo samostatně

 • Vyhledávat a zpracovávat informace

 • Integrovat učivo více předmětů, nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky

 • Napsat vlastní úvahu na dané téma

 • Graficky nebo výtvarně zpracovat téma

 • Schopnost vyjadřování a komunikace v cizím jazyce

 • Napsat text pomocí textového programu v počítači (např. Word) a prezentačního programu (např. PowerPoint), vložit obrázky, tabulky, grafy

 • Každý žák má na prezentaci 15 minut (tolerance plus mínus 3 minuty), pak následují dotazy členů komise

 • Žáci, kteří zpracovávají závěrečnou práci v cizím jazyce, musí svou práci odevzdat také v českém jazyce

 • Nedodržení doby prezentace se považuje za nesplnění podmínek závěrečné práce

 • Svou práci odevzdat v elektronické podobě na CD a v textové podobě

 • Žáci si musí každou konzultace nechat zapsat do žákovské knížky

 

POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNOU PRÁCI:

 • Vlastní úvaha

 • Výtah z alespoň dvou informačních zdrojů (internet, literatura atd.)

 • Cizojazyčná část

     Ø  úvod nebo závěr své práce – i v písemné podobě

     Ø  popis, vyobrazení atd.

     Ø  čerpání informací ze zahraničních materiálů (tzn. originál + přesný překlad do češtiny)

 • Práce v psané podobě na počítači

     Ø  zpracování v programu Word, Powerpoint

     Ø  formát A4

     Ø  jednotlivé strany se číslují dole uprostřed (kromě úvodní)

     Ø  velikost písma 12

     Ø  barva písma v odstavcích černá

     Ø  souvislý text v odstavcích zarovnaný do bloku

     Ø  u každé vložené fotografie je třeba uvézt zdroj

     Ø  začátek odstavce odsadit klávesou Tabulátor

     Ø  vkládání obrázků, fotografií, tabulek

     Ø  uložení příloh (jsou-li)

     Ø  soupis použité literatury, použitých zdrojů, citací,…

 • Takto zpracovanou práci odevzdat na 1 x na CD, 1 x v písemné podobě

 • Grafická, výtvarná část (samostatné výtvarné nebo grafické dílo)

 • Rozsah minimálně 4 stránky (počítáno bez strany úvodní a seznamu literatury)

Každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován (nestačí název knihy, musí být uveden i autor, nestačí odkaz na internet, musí být přesný odkaz – webová adresa, jednotná citace pramenů)

OBHAJOBA

 • Práci hodnotí komise složená z pedagogického sboru školy

 • Posuzovat se bude prezentace práce žákem

 • Práce odpovídající základním požadavkům budou hodnoceny čtyřmi stupni:

     Ø  vynikající

     Ø  velmi dobrý

     Ø  postačující

     Ø  nevyhovující

 • Každý žák obdrží certifikát (doklad o závěrečné zkoušce)

 • Neodevzdání práce nebo neúčast na prezentaci může ovlivnit klasifikaci předmětů, k níž se práce vztahuje a klasifikace může být odložena, tzn. komisionální přezkoušení

KRITERIA HODNOCENÍ:

 • Způsob prezentace

 • Věcná správnost

 • Obsah vlastních myšlenek

 • Spojení více informačních zdrojů

 • Nápaditost a originalita zpracování

 • Grafická úprava

 • Přesnost citací

 • Gramatická a stylistická úroveň

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • Do 31. října 2016 odevzdání vybraného tématu na email: obhajoby@zsmarjanka.cz

 • Platí – jeden žák 9. ročníku – jedno téma

 • Listopad až duben – čas pro vypracování práce, konzultace

 • Každý žák absolvuje celkem tři konzultace:

 • 1. workshop – chování, vystupování, prezentace

 • 2. obsahová – složení, styl, obsah

 • 3. odborná – efektivnost, odborná správnost, souslednost                                                                                        

 • 17. duben 2017 – odevzdání práce třídnímu učiteli

Květen až červen – obhajoby prací


 

úřední e-deska

spolupracujeme

Etická škola

Finančně gramotná škola

Vybudování přírodní učebny v objektu ZŠ Marjánka

video

fotografie

Plavecko-běžecký pohár

2. AE + 2. C - Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Líbeznice

Dýně a Halloween
ve 2.B

Drakiáda ve 2.B

Čteme spolu

Štefánikova hvězdárna

Náprstkovo muzeum

Poděkování p. Chludovi

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4. A Colloredo Mansfeldský palác

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4.A Bílkovu vilu

Malý TeamGym junior

Halloween v 1. B

Fotografický den 6. C

8.A a 8.B ve vodárně

Koupili jsme prales :-)

Návštěva Archeologického parku v Liboci

Halloween

Třeťáci na Ekofarmě Čapí hnízdo

8.C - střípky z června 2015

Červen 7.B + 7.C

7.A na návštěvě
ve stacionáři DIAKONIE
ve Stodůlkách

Návštěva Zoo s druhým cizím jazykem

Druháci v červnu

Druháci na Hrad!

Třicetiletá válka

Shromáždění
s Večerníčkem

Divadlo v 1.B

Pirátská škola v přírodě

Projekt „Voda
pro budoucnost“

Zatmění Slunce a 3.A

6. A a 7. B v rámci projektu Velká válka 1914 – 1918
na výstavě v Národním technickém muzeu

Třeťáci a žáci 1.B podnikli vánoční exkurzi do svíčkárny

Cottbus

Školní výlet 2.A a 2.B - Velikonoce s kocourem Mikešem

1.A + 1.B na velikonočním výletě

Bruslení sportovních tříd

Druháci v Přerově

Vánoční dílny v Písecké bráně 1. tříd

Mistrovství ČR
ve sportovní gymnastice mužských složek

MEMORIÁL JANA GAJDOŠE

Výlet za praotcem Čechem

Secese a symbolismus

60. výročí založení Střední školy civilního letectví

Cyril a Metoděj

Žáci 8.B na školním pozemku při budování venkovního posezení…

Škola v přírodě
4.A a 4.B

Šumava - výlet 8.A

Jak si hrajeme
ve školní družině?

Berušky se připravují na soutěž

Závod dvojic o pohár Prostějova

Společenské chování

Národní památník
na Vítkově

Kde se bere energie

Výlet za čerty

Memoriál Jana Gajdoše

Mise Vyšehrad

Ladronka

3.B na Šumavě

5. A se šesťáky
v Aquapalace
v Čestlicích

Divadlo jazyků – středa

Divadlo jazyků – úterý

Divadlo jazyků – pondělí

Divoký západ

Atentát na Heydricha – 70

Druháci a projekt "Pohádková Praha"

Výlet třídy 9.A

DEN S IZS